top of page

Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

L’empresa CATALANA EMPORDANESA DE SERVEIS, S.L. té com a principal mercat la instal·lació de serveis de gas natural, llum, clavegueram i aigua en obra civil, i treballa amb clients del sector públic i privat.

 

L’activitat que CATALANA EMPORDANESA DE SERVEIS, S.L. considera conforme als requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 és: Obres civils i instal·lacions de serveis.

 

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís per acomplir els requisits aplicables, inclosos els legals.

2. A partir de línies estratègiques definides a l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa, que també s’han difós a tots els nivells de la nostra estructura.

3. Mantenir un Sistema Integrat de Gestió eficaç i integrat als processos de negoci de l’organització.

4. Establir objectius de millora mesurables i quantificables amb el propòsit d’assegurar i evidenciar la millora continuada del sistema integrat de gestió.

5. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental a la nostra activitat i avaluar anticipadament l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

6. Fomentar l’ús racional dels recursos natural i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no solament a través de la nostra feina, sinó també implicant a tots els nostres proveïdors i clients.

7. Compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.

8. Desenvolupar els programes de formació continua tendents a millorar la qualificació dels nostres treballadors i treballadores, implicant d’aquesta forma a tot el personal en l’assoliment de tots els objectius establerts al present document.

9. Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut vinculada amb el lloc a la feina.

10.Compromís per la millora continuada del sistema de gestió implantat a l’empresa.

11.Fomentar i aconseguir un ambient laboral motivador de tots els membres de l’empresa.

12.Compromís per eliminar els perills i reduir els riscos.

13.Compromís amb la consulta i la participació dels treballadors i les treballadores.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, la plantilla, els proveïdors i les parts interessades. La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis a les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la Direcció proporciona i proporcionarà tots els Mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

 

La Direcció

bottom of page